ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε στις 29/09/2022 12:11

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας, σχετικά με το Άρθρο 22 του Ν4919/22, σχετικά με την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ και τη λήψη αριθμού ΓΕΜΗ.

1.Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 16, στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και στον φάκελο και με την απόδοση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.

2.Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά τον μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού ή ημεδαπού υπόχρεου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών εμπεριέχουν κοινά στοιχεία. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνει δώδεκα (12) αριθμούς από τους οποίους, οι επτά (7) πρώτοι αντιστοιχούν στον μοναδικό αύξοντα αριθμό, τα επόμενα δύο (2) ψηφία αποτελούν τον κωδικό της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι υπόλοιποι αριθμοί αφορούν στον αριθμό των υποκαταστημάτων του υπόχρεου.

3.Συγκεκριμένα, ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,
δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

4.Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.